Comment

John Oliver With Another Must-See Segment: Green New Deal [VIDEO]

111
Brother Holy Cruise Missile of Mild Acceptance5/13/2019 1:06:33 pm PDT

re: #102 sagehen

GoT

E53cJhc7/ldZn/LNWXJVe42EchARzBvMq1FV0kEnWs1s8y2l6PxEOmVJVaqd3sy2QTOrl4RluPekHJSFRtMrQhNOK7E03A2JAwVctRNdzdls/VXetQbhs+U9KpG6+5QRX3NwpAeL1AdApHzVDaOKZ7S7Wi/Pi1IgrxN9GAVNJI7MF7CXMoEESeKCvr5XZKHHGw9nwAN+OwG/PHnMMbBJq//zjOcbf2eI9TW3fvfpTKqezrHxm1uBPV294hw5h3UrwYtdo0tP7lp5j6OC/U0tibYL7ycqUlqLyUxGzjuOvvbhOQSGUZAVTAZf5GFgZYgdkuooeKBf95tVyEpFObDjhwfkg9VF/OkWeBzYvmx8H5ascNeBXoSbexHeafdemw6v06J+4JyCC+RayJWGuGSGHlyLEjKTHKpyK0uwwBet9umlSP8CL+vqnfRstBMcG0ejykQgrFGbkq1sV9llSz2jDIZBUKMDv8CWrWoDsE3bIjDO9yAaKOw+OymQ8v1LcfuOlYyQvSr7v8zXpnXW17YwNhaBo6y5ZnNYCere8tIC1HxeqqNlOTzmIhvPTTEbiUKMieCVQHv3pPok+XVYKcrfvvCeDgccj8s1NFD1OWWPGoOesXwFODNnHNvY/dB9ezAO7nZAEVv3EZFsgXWZx8OkXUFeDRmV8iIZx2aNrNG9mQawF2CMaYmhfvwUJVA4mauV