Comment

Pro Koln Organizer's Nazi Merchandise

238
vitoc4/25/2009 5:42:48 pm PDT

re: #228 Sharmuta

Yes, “Objektiv” is definitely related to Rouhs/Pro Kln.