Comment

New From Seth Meyers: Washington Reacts to the Mueller Report [VIDEO]

326
DangerMan (misuser of the sarc tag)4/19/2019 8:54:09 am PDT

re: #275 HappyWarrior

littlegreenfootballs.com
Shameless promotion. :)

psst

iY6RADpSu19FW3X+hDX87jJ108yKFgv7oXv+VvZZPcpKIhyhxOS2QgCDmOzHoDeYDTWn3sMwA4XXYNs73Xb/Aoz+vugnu3N4XloBp15fXnzY8JyA2rQr3sXgvtFySaMMXrJrBe3BUagNFBgMAdob7WQNPsepuYID/Zy6y9lCvTLREPSialQ6hCOL0oGqicspSEyH0k23havpIPO0Oi1jcx94WSqsxtoQxdMVzLfNaT4=