Comment

Seth Meyers: Trump Freaks Out in Argentina [VIDEO]

9
Charles Johnson12/03/2018 7:51:22 pm PST

re: #6 The Vicious Babushka

OTI7ulXfSlXwP6IDnwLi47Uv3SBkR9aXcTA8q5saUBkXOMgraBmRicqhRA+WBDge/X/CueXRq5KCiSsjpxvDyh7KVpdWjpaFUGUVLHb1gjqBNRtWec3YvU7FjEbfGMpTZn2h5n8t66PX7nFSrWiSstX0mHIvckJW9sBkevTwB5+58gYuf7BjH4blyibl3V7bOTNyQXVmATY=